Конференція «Digital-комунікація в епоху постправди: реалії та виклики»

Магістерська програма з медіакомунікацій УКУ запрошує на VІ міжнародну науково-практичну конференцію «Digital-комунікація в епоху постправди: реалії та виклики», що відбудеться  16-17 травня 2019 року за адресою вул. Хуторівка 35-а, Львів. 

Епоха цифрових комунікацій глобально змінила наше життя. Кожен отримав доступ до інформаційного середовища, звідки черпає знання, цінності, стереотипи тощо.

Всупереч оптимістичним сподіванням, інформаційний простір не став сферою домінування ані демократичних цінностей, ані логічного мислення. Крім правдивої інформації, у ньому циркулюють хибні дані, люди спілкуються під вигаданими іменами, боти і тролі поширюють мову нетерпимості.

Від 2016 року, в результаті успішної маніпуляції у цифрових медіа, в науковому, журналістському та медійному середовищах популярним стало поняття “постправда”, яким позначають небажання людей споживати зважену та фахову інформацію. Постправда – це спрощення і схематизація складних тем. Вона ознаменовує перемогу емоційних та естетичних аргументів у тих дискусіях, де мали б переважати раціональні докази.

Конференція «Digital-комунікація в епоху постправди: реалії та виклики» має на меті розглянути питання, як інформаційне середовище перетворюється на поле політичного протистояння: між політиками – у передвиборчій агітації, між державами – у процесі визначення своїх сфер впливу, між світоглядами різних груп – у визначенні особистих пріоритетів.

Працюватимемо за такими тематичними напрямами:

  • Маніпуляції у цифрових медіа;

  • Як цифрові медіа змінюють демократію;

  • Інформаційні війни

  • Вибори в умовах постправди.

***

The era of digital communications has globally changed our lives. Everyone received an access to the information environment, where one can obtain knowledge, values, stereotypes, etc. 

In contrary to optimistic expectations the information space has not become the domain of neither democratic values ​​nor the rational thinking. In addition to the truthful information, it circulates the fakes, people communicate under nicknames, bots and trolls spread the hate speech.

Since 2016, as a result of successful manipulations in digital media, the concept of “post-truth” has become popular in the scholarly, journalistic and media environments. It denotes the unwillingness of people to consume well-balanced and professional information.

Post-truth is a simplification and schematization of complex topics. It marks the victory of emotional and aesthetic arguments in those discussions where rational evidence should prevail.

The conference “Digital-communication in the post-truth era: realities and challenges” aims to consider how the information environment becomes a field of political confrontation: between politicians – in election campaigning, between countries – in the process of determining their spheres of influence, between the worldviews of different groups –  in identifying personal priorities.

We are going to work within the following thematic areas:

 • Manipulations in digital media;

 • How digital media are changing democracy;

 • Information warfare 

 • Elections in the post-truths conditions.